Sociálna implementačná agentúra

Úvod

    Európsky sociálny fond ( ďalej len ESF ) je najstarším zo štrukturálnych fondov (bol zriadený v roku 1957 Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva).

    ESF prispieva k prioritám Spoločenstva, pokiaľ ide o posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zlepšovania možnosti zamestnania sa a pracovných príležitostí, podporou vysokej úrovne zamestnanosti a zvyšovanie počtu a kvality pracovných miest. Robí tak prostredníctvom podpory politík členských štátov, ktoré sú zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a kvality a produktivity práce v súlade s Lisabonskou stratégiou, na podporu sociálnej inklúzie vrátane prístupu znevýhodnených osôb k zamestnaniu a na zníženie národných, regionálnych a miestnych rozdielov v zamestnanosti. viac


    Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
    Európsky sociálny fond
    nsrr.sk